KONKANCATHOLIC

‘ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಖರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಶೆಗುಣ್’ – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

"ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ನಯ್. ಪೂಣ್ ಪದಾಂ - ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಮನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಯಾಂಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಶೆಗುಣ್. ವಿ ಕೇರ್ ವಿ ಶೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್ - ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್ ಸಂಗಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕೆವಿನಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್, ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೆವಿನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಖಾತಿರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ " ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. 

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿ ಕೇರ್ ವಿ ಶೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಧರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಶ್ ದೊ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಕವಿ ತಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಸಂಗಟನಾಚೊ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಕೆವಿನ್ ನಜರೆತ್, ಗುರ್ಕಾರ್ ಅರುಣ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಫಲಿಮಾರ್, ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ನವೀನ್ ರಂಜಿತ್, ನವೀನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್ ಆಂಟನಿ ಕೋನಿ ಡಿ’ ಸೊಜಾ, ದೋಹಾ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಪಣ್ತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. 

ಮುಂದರುನ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ " ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ವ ಏಕ್ ಪದ್ ವಾ ಏಕ್ ಕಂತಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಸಾದರ್ಪಣಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣಾತಾ ಯೆತಾ. ಪನ್ನಾಸ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆವಿನಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕೆವಿನಾಚಿ ಥಿರಾಸಣ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಸಂಗಟನಾಕ್ ಆನಿ ಕೆವಿನಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. 


ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಸಮಾಜ್, ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ವೆಕಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕುಂದೆ. ಹೆ ತಿನೀ ಕುಂದೆ ಘಟ್ ಮೂಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಸಂಗಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಪರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮಾಯ್ಗಾವಾಂತ್ ಕರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಸಂಗಟನಾಚೊ ರೂವಾರಿ ಅರುಣ್ ಫಲಿಮಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚಿ. ತವಳ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ಚ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಗೂಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಲೊ, ರೆಂವೆಭುಂಯ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗೂಣಾಚೊ ಖರೊ ಉಪೆಗ್ ತಾಣೆ ಸಮಾನ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಬಾಂದುನ್ ಕೆಲೊ. ವಿ ಕೇರ್ ವಿ ಶೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಖರ್ಯಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸಮಾಜ್ಮುಖಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ" ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ ಯುವ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಆಪುಣ್ ಕೆವಿನಾನ್ ಒಳ್ಕತಾಂ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ, ಕವಿಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಚಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆದಾಳಾ, ಕಶೆಂ ವಾಪ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತೋ ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ಗಲ್ಪ್, ಯು..ಕೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ದೆಶಾಂನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಾದರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕೆವಿನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ" 

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಸಂಗಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಕಾ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಶೊಲ್ ಆನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ವಿನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅಯೊಜಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವೆದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಕೆವಿನಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪತಿಣ್ ಎಡೆಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಆವಯ್ - ಬಾಪುಯ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. 

ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆವಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ತೇ ನಾಂತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಲೊಕ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತೇ ಆಸಾಂ, ದಯಾಕರುನ್ ಭೊಗ್ಸಿಯಾ. ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ವಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅಸಲೀಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಜ್ ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ" 


ಕೆವಿನಾನ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ಸಾಂಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊಂ ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಬ್ಲೂ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಕೊಯರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮೆಡ್ಲಿ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಕವಿ - ಗೀತ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಸಿಂತಿಮೆತಾಳ್ ಪದಾಂಚೊಂ ತಿಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನಿರೂಪಣಾಂಸವೆಂ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಆವೃತ್ತೆ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೊ. 

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಪಿ. ತ್ರಿ ಪದಾಂಚಿಂ ಸಿ,ಡಿ. ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಬೂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ. 

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅರುಣ್, ಫಲಿಮಾರ್ ಹಾಣೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಯಾ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಿಣೆ ವಿಶೇಸ್ ನಾಚಾದ್ವಾರಿಂ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಿಣೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಕೆವಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ’ ಕೊಸ್ತಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವೆನಿಶಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಲವೀನಾ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ, ರೊನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತಾಯಸ್ ಹ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಸಮೊರ್ ಹಾಸ್ತಿ - ಉಡ್ತಿಂ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಪದಾಂ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿಂ. ಸೂರಜ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂಕ್ ಪಾಟ್ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಸಂದೇಶ್ ಮೊಂತೆರೊ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಡಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪದಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ನಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ. ನೆಲ್ಲು, ಪೆರ್ಮಾನ್ನೂರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂನಿ ಹಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಉಪೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. 

ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕ್ಲೈಡ್ ಲೋಬೊ, ಲಿಂಟನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಪಿರೇರಾ, ಆಲ್ಟಸ್ಟನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣಿ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ನಾದಾನ್ ಸಾಂಜ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಿ.

Leave Your Comment