KONKANCATHOLIC

ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂರೆ ವಾದಾಳ್

ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂರೆ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂ
ಸತ್ರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ‌ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಭಿಜ್ಲಾಂ
ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾನಿಂ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಾಂ -
"ಮೆಕುನು" ನ್ ಕರಾವಳಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ

- ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್.

Leave Your Comment